Memoranda 2024

2024 wordt een verkiezingsjaar zonder weerga met Europese, federale, Vlaamse en lokale verkiezingen. Er staat heel wat op het spel en we verwachten van onze beleidsmakers dat ze stevige regeer- en bestuursakkoorden sluiten op alle niveaus die onze gezondheid, de biodiversiteit en het milieu beschermen en die de strijd tegen de klimaatcrisis écht aanpakken. Hieronder lees je onze beleidseisen die we naar voor schuiven als milieukoepel of in coalitie met anderen.

Maart 2024

Verkiezingsmemorandum Bond Beter Leefmilieu Vlaamse verkiezingen 2024

Op 9 juni vinden er Europese, federale en Vlaamse verkiezingen plaats. Bond Beter Leefmilieu wil met dit memorandum Vlaamse beleidsmakers handvatten geven voor een sterk regeerakkoord. Het tijdvenster om de klimaatcrisis, biodiversiteitsverlies en milieuvervuiling te bestrijden verkleint en het is nu alle hens aan dek. 

In 2024 ronden we een legislatuur af die getekend werd door vijf jaar van historische droogtes, massale overstromingen en een ontwrichtende fossiele energiecrisis. 2023 was het warmste jaar ooit gemeten. Ondanks nieuwe maatregelen, bood het Vlaamse beleid geen afdoende antwoord op deze monumentale uitdaging. Het leidde in 2023 tot een regelrechte veroordeling in de Klimaatzaak: Vlaanderen schendt de mensenrechten van haar burgers. 

Vlaanderen botst ook steeds vaker op haar beperkte milieugebruiksruimte en ook hier schiet het Vlaamse beleid tekort: de torenhoge stikstofuitstoot bedreigt onze natuur en gezondheid, de mestberg verstikt onze waterlopen en de PFAS-vervuiling is wellicht maar het topje van de ijsberg aan toxische stoffen in ons leefmilieu.

Naast de milieuruimte is ook de fysieke ruimte beperkt, zeker in het kleine en dichtbevolkte Vlaanderen. Overmatige verharding en een slechte ruimtelijke ordening maken ons extra kwetsbaar voor de gevolgen van het opwarmende klimaat. Een bouwshift blijft noodzakelijk, net zoals het herstellen van riviervalleien. Deze noodzakelijke ruimtelijke ingrepen mogen niet langer vooruitgeschoven worden. 

Milieuverenigingen en bezorgde burgers zijn bondgenoten in een ambitieus milieu- en natuurbeleid. Door tijdig inspraak te voorzien kunnen projecten beter worden en ontstaat een groter draagvlak. Neem die uitgestoken hand aan, in plaats van hen af te doen als irrelevante navelstaarders. 

Met deze tekst geven we heel concrete beleidsmaatregelen die de volgende Vlaamse regering best invoert om het tij te keren en Vlaanderen op weg te zetten naar een circulaire, hernieuwbare en gezonde toekomst. 

Download het memorandum

December 2023

14 federale milieu- en klimaatmaatregelen voor een veerkrachtige samenleving

De conclusies van het IPCC (klimaat) en het IPBES (biodiversiteit) laten geen ruimte voor twijfel: de leefbaarheid van onze planeet staat vandaag op het spel. 'Business as usual' zet onze welvaart fundamenteel op de helling. 

België kan deze crisis niet alleen oplossen. Ze vergt een gecoördineerd mondiaal antwoord. Maar elk land moet zijn verantwoordelijkheid dragen, en onze ecologische voetafdruk blijft een van de hoogste ter wereld.

Alle federale bevoegdheden moeten ingezet worden voor een ambitieus milieubeleid: energie, fiscaliteit, productbeleid en mobiliteit. Zo leggen we de basis voor een economie die de grenzen van de planeet respecteert. Tegelijkertijd is het het cruciaal dat deze milieutransitie ook sociaal rechtvaardig is, met een beleid dat inzet op gelijkheid, welzijn, gezondheid en waardig werk.

Hiertoe presenteren de milieukoepels Bond Beter Leefmilieu en Canopea een reeks van 14 prioritaire maatregelen voor de komende legislatuur. We focussen op de acties die absoluut moeten worden opgenomen in een regeringsverklaring om de milieucrisis op een sociaal rechtvaardige manier aan te pakken. 

Deze transitie biedt tal van economische kansen. Bovenal zijn deze ingrepen noodzakelijk om ook de volgende generaties perspectief te geven op een toekomst met welzijn en welvaart. 

Download het memorandum

December 2023

Jouw gemeente voor de toekomst: Inspiratieboek voor een duurzaam gemeentebeleid

Gemeente voor de Toekomst

Vanaf nu kan je enkel nog kiezen voor nu. Want het is nu of nu om een leefbare planeet aan onze kinderen en kleinkinderen na te laten. En leefbaarheid begint dicht bij huis: in je eigen straat, in de wijkschool, in het park om de hoek, bij de landbouwers, handelaars en bedrijven in de eigen gemeente.

De huizen, wijken, openbare en handelsruimtes in onze steden en gemeenten zijn de plekken waar we met z’n allen opgroeien en met elkaar samenleven. Het zijn deze plaatsen waar je als lokaal bestuur, lokale milieuvereniging en burger samen kan bouwen aan een duurzame toekomst op mensenmaat.

Of het nu gaat om het opschalen van duurzaam en fossielvrij bouwen, het boosten van lokale plantaardige voedselproductie, het opzetten van deelmobiliteitssystemen, het verbeteren van de waterkwaliteit of het uitbouwen van groenblauwe netwerken. In dit boek vind je over deze en vele andere thema’s de meest recente informatie en inzichten waarmee je tijdens de volgende bestuursperiode aan de toekomst van jouw gemeente bouwt. De vele concrete voorbeelden tonen je ook hoe je hier als lokale organisatie of burger meteen mee aan de slag kan.

Bond Beter Leefmilieu is samen met haar talloze regionale en lokale milieu- en natuurverenigingen jouw partner in het werken aan een duurzaam lokaal beleid, dicht bij de burger. We wensen je veel succes bij het uitwerken van de toekomstplannen voor jouw gemeente. 

Download het inspiratieboek

November 2023

Zonder water, geen later

De Watercoalitie

Het belang van voldoende en proper water valt niet te onderschatten. Met dit memorandum wil een coalitie van diverse Vlaamse natuur- en milieuorganisaties (Bond Beter Leefmilieu, BOS+, Breekijzer, Join For Water, Limburgse Milieukoepel, Natuurpunt, Natuur.koepel, Velt, Waterland, West-Vlaamse Milieufederatie, WWF) inspireren met beleidsmaatregelen die richting geven aan een veerkrachtig en gedragen waterbeleid.

Download het memorandum

September 2023

Sneller schakelen naar duurzaam verkeer

Modal Shift Coalitie Regio Antwerpen

Onze beleidsmakers beloven al jaren een ambitieuze modal shift. Maar de realiteit vertoont een zorgwekkend gebrek aan vooruitgang naar meer voetgangers, meer fiets en minder auto. Daarom luiden burgers en verenigingen in de regio Antwerpen de alarmbel: investeer in nabijheid, openbaar vervoer en fietsvoorzieningen voor een betere leefkwaliteit. 2024: tijd om te handelen!

Download het memorandum

Juli 2023

Meer plantaardige voeding is de toekomst

Next Food Chain

Het bedrijvennetwerk Next Food Chain streeft naar een duurzamer voedselsysteem waar plantaardige eiwitten een vanzelfsprekende keuze zijn. Met de verkiezingen van 2024 in het vooruitzicht zetten we onze aanbevelingen voor u op een rijtje. We focussen daarbij op twee essentiële elementen: waarom inzetten op meer plantaardige voeding en hoe de weg ernaartoe versnellen.

Download het memorandum

September 2022

Oplossingen voor een eerlijk klimaatbeleid

België moet tegen 2023-24 een nieuw Nationaal Energie- en Klimaatplan indienen bij de EU. Het vorige plan was ondermaats, dat vond ook de Europese Commissie. Onze overheden moeten hun klimaatdoelstellingen aanscherpen. En veel intenser coördineren tussen alle bestuursniveaus. Gedaan met de weinig ambitieuze lasagne van het vorige plan en ontmoedigende ruzies over inspanningen en middelen.

Hoe kunnen we niet alleen de klimaatcrisis, maar ook de energiecrisis aanpakken? En hoe zorgen we ervoor dat de oplossingen voor iedereen haalbaar zijn? In het voorjaar van 2022 consulteerden we een diverse groep mensen binnen en buiten de milieubeweging, wat boeiende en soms ook pittige gesprekken opleverde. 

De gesprekken resulteerden in oplossingen die ons land eindelijk op de juiste weg richting klimaatneutraliteit kunnen zetten. Bond Beter Leefmilieu heeft ze gebundeld in dit memorandum. 

Download het memorandum en beluister de podcasts