Scheepvaart

Scheepvaart is een duurzame vervoerswijze. Toch ligt er nog veel werk op de plank om de luchtvervuiling en broeikasgasemissies van de scheepvaart tot nul terug te herleiden voor 2050. Bond Beter Leefmilieu ijvert voor meer vrachtvervoer per (binnen)schip, een eerlijke beprijzing van CO2-emissies door vrachtschepen, en technologische doorbraken voor koolstofneutrale energie voor de scheepvaart.

Lees hieronder meer over scheepvaart.