Bestuur en organisatie

Ben je geïnteresseerd in onze formele organisatiestructuur? Hier vind je informatie over onze algemene vergadering, het bestuursorgaan, ons dagelijks bestuur, de bijzondere volmachten en onze statuten.

De algemene vergadering

Van elke lidvereniging kan er één afgevaardigde deelnemen aan onze algemene vergadering, die het hoogste gezag is van Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw en het beleid bepaalt. Elk voorjaar komt de algemene vergadering samen om, onder andere, de jaarplanning, begroting, het financiële verslag en de toetreding van nieuwe leden te bespreken. 

Het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is onze sparringpartner die we 5 keer per jaar raadplegen. Samen werpen we een kritische blik op het dagelijks management van Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw, en op de strategische doelen en de operationele invulling ervan, zodat we nog efficiënter aan een duurzame toekomst kunnen bouwen. 

Het bestuursorgaan wordt voor een termijn van 3 jaar verkozen door de leden van de algemene vergadering. Het telt 17 leden die elk hun eigen knowhow rond de tafel brengen. Twee derde van de bestuurders wordt voorgedragen door onze lidverenigingen en heeft een uitgebreide expertise op vlak van duurzaamheid. Een derde bestaat uit onafhankelijke bestuurders, zij maken deel uit van het bestuursorgaan omwille van hun specifieke deskundigheid (inhoudelijk, financieel/fiscaal, juridisch).

De bestuursfuncties van voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester zijn politiek onafhankelijk. 

De bestuurders treden collectief op als college. Individuele bestuurders hebben in principe geen specifieke interne en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.

De leden van het bestuursorgaan zetelen onbezoldigd.

De meest recente samenstelling van het Bestuur werd beslist op de Algemene Vergadering van 4 juni 2020. De publicatie van het ontslag, benoeming en herbenoeming van de Bestuurders vind je in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 29 januari 2021

De leden van ons bestuursorgaan

 • Voorzitter
  • Vera Dua  - onafhankelijk bestuurder
 • Ondervoorzitters
  • Barbara Janssens, bestuurder voorgedragen door De Transformisten vzw
  • Walter Rycqaert, bestuurder voorgedragen door Natuurpunt vzw
 • Secretaris
  • Ingrid Fizgal, bestuurder voorgedragen door Limburgs Landschap vzw
 • Penningmeester
  • Frederik Matthijs, onafhankelijk bestuurder
 • Bestuurders
  • August Feyen, voorgedragen door Limburgse Milieukoepel vzw
  • Bert De Somviele, voorgedragen door Bos+ vzw
  • Lara Dumortier, voorgedragen door JNM vzw
  • Dirk Vercammen, onafhankelijk bestuurder
  • Erik Paredis, onafhankelijk bestuurder
  • Stephan Put, voorgedragen door Vogelbescherming Vlaanderen
  • Stijn Overloop, voorgedragen door Velt vzw
  • Katty De Wilde, voorgedragen door West-Vlaamse Milieufederatie
  • Sofie Luyten, voorgedragen door WWF
  • Erik Pacquay,  onafhankelijk bestuurder  
  • Sarah Tak, voorgedragen door Klimaatzaak vzw
  • Tom Willems, voorgedragen door Rescoop Vlaanderen vzw

Directie, dagelijks bestuur en bijzondere gevolmachtigden

In principe vertegenwoordigt het bestuursorgaan de vzw. In de praktijk kan een bestuursorgaan beslissen dat de vzw in bepaalde gevallen mag worden vertegenwoordigd door bepaalde personen. Zo heeft het bestuursorgaan van Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw operationele bevoegdheden toegekend aan de tweekoppige directie. 

Algemeen directeur Danny Jacobs en zakelijk directeur Miranda Vankerk zijn gemachtigd om, elk alleen, gezamenlijk of als college, op te treden als dagelijks bestuur van de vzw, voor zowel de interne beslissingsbevoegdheid als de externe vertegenwoordigingsmacht wat dat dagelijks bestuur betreft.

Beiden treden ook op als bijzondere gevolmachtigden van de vzw en hebben bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde rechtshandelingen.

De delegaties van bevoegdheden zijn opgenomen in een delegatiematrix en vastgelegd in het intern reglement van Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw.

De dagelijks bestuurders en de bijzonder gevolmachtigden werden aangesteld door het bestuursorgaan op 4 juni 2020. Je kan het officiële document hier raadplegen (publicatiedatum 21/1/2021).

Statuten

Onze statuten kan je consulteren via deze link.

Intern reglement

Het interne reglement preciseert de sfeer en de werking van de vzw Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen. Het vult sommige artikelen van de statuten aan en omschrijft ze. Je kan het hier lezen.