Naar nuluitstoot in de industrie

Een combinatie van proces- en efficiëntieverbeteringen door het gebruik van de best beschikbare technieken en het nuttig aanwenden van reststromen kan op korte termijn de uitstoot terugdringen. Op middellange termijn zijn er nog innovatieve doorbraken nodig om tot verdere emissiereducties te komen. Als die op sommige domeinen uitblijven, is het niet langer gebruiken van bepaalde producten of de afvang van CO2 de vluchtweg om de industrie koolstofneutraal te maken tegen 2050.

Zowel in de Vlaamse staalindustrie als in de chemische industrie is er een toenemende inzet voor het klimaat- en energiebeleid. Daarbij levert men inspanningen om de energie-efficiëntie tot het maximum op te drijven en gebeurt ook heel wat onderzoek naar innovatieve processen en producten.

Beleidsfocus industrie - top 3:

13. Doorgedreven energiebesparing in industrie

Volgens McKinsey kan de Vlaamse industrie haar productie nog heel wat efficiënter maken.17 Om energiebesparing in de industrie te bevorderen, heeft de overheid de energiebeleidsovereenkomst ontwikkeld. Er rijzen echter heel wat vragen bij de effectiviteit en kostenefficiëntie van deze overeenkomsten. Bond Beter Leefmilieu pleit daarom voor een versterking van energiebesparing via regelgeving.

14. Ondersteunen van systemische, industriële innovaties

Verschillende productiemethodes die de uitstoot van de Vlaamse industrie drastisch verlagen zijn gekend, maar nog niet marktrijp. Bijvoorbeeld meer elektrificatie van de staalindustrie, het gebruik van staalslak in de cementindustrie of het gebruik van biomassa als grondstof voor producten zoals plastics. Om die methodes zo snel mogelijk te standaardiseren, is ondersteuning nodig over de hele innovatiecyclus: onderzoek, ontwikkeling, demonstratie en marktontplooiing. Door koers te zetten naar een hernieuwbare economie is er ook veel te leren door te doen. De Energiewende in Duitsland toont aan dat heel veel leerkansen pas optreden als een land de uitdaging écht aangaat.

15. Hogere CO2-prijs in de Europese emissiehandel

Om de uitstoot van broeikasgassen van de industrie kostenefficiënt te verminderen is op Europees niveau het emissiehandelssysteem in het leven geroepen. Het handelssysteem moet een duidelijke incentive bieden aan de industrie om haar uitstoot te verminderen door efficiëntiewinsten te boeken en CO2-neutrale productiemethodes te ontwikkelen. Om dat waar te maken, is een correct werkend emissiehandelssysteem nodig. De koolstofprijs kan versterkt worden door het reductiepad aan te scherpen in lijn met de reële evolutie en het overschot opgebouwd in de derde handelsfase te annuleren aan het einde van die fase. De lijst van sectoren die blootgesteld zijn aan koolstoflekkage moet eveneens een grondige realiteitscheck ondergaan.

Uit: Na parijs: van fossiel naar hernieuwbaar in tien jaar. 21 beleidspistes voor een disruptie klimaatbeleid (april 2016)

Zware industrie

Meer over Zware industrie